Vilkår og informasjon

Oppdatert 18. mai 2018

Snarveier:Kontaktinformasjon for denne nettsiden:
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse opplysningene eller hvordan vi behandler personlig informasjon, kan du kontakte oss på post@wphotell.no eller sende brev til:

WP Hotell AS
PB 1022 Hoff
0218 Oslo


Vilkår og betingelser

1. Avtaleperiode
Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset uten bindingstid, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode som er minimum 1 måned, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet. Påbegynt måned refunderes ikke.


2. Oppsigelse av tjenester
Har du kundeside med logg inn kan du slette tjenester der. Hvis du ikke har kundeside kan oppsigelser skal meddeles WP Hotell skriftlig til support@wphotell.no. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum. En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert hvis du har betalt med faktura. Har du betalt med kort blir første innbetaling innen 30 dager refundert automatisk (prøveperioden).


3. Fakturering
Alle tjenester faktureres for minimum èn måned, avhengig av avtalen som er inngått ved bestilling. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 10 dager før ny periode begynner å løpe. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.


4. Priser og prisendringer
Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis med merverdiavgift for regnskapspliktige selskaper og eventuelt andre offentlige avgifter. WP Hotell forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter når som helst. WP Hotell plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.


5. Konfidensialitet og publisitet
Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde WP Hotell oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v. Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder WP Hotell seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e). WP Hotell forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. WP Hotell forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. WP Hotell forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele WP Hotell skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter WP Hotell å fjerne kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.


6. Angrerett og reklamasjon
Alle tjenester anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Tjenestene er vanskelig, eller umulig, å tilbakeføre og Kunden gir avkall på angreretten. Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles WP Hotell skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor WP Hotell.


7. Stenging og suspensjon
WP Hotell forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer. WP Hotell kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter WP Hotell sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som WP Hotell setter. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret. Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i WP Hotell sine systemer. WP Hotell forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.
Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.


8. Ansvarsbegrensning
WP Hotell kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. WP Hotell tar ikke ansvar for personansvar som kunde selv må etterfølge etter lov og opplyse om. WP Hotell tar ikke ansvar for under noen omstendigheter lagring av personopplysninger som kunder gjør. Alle nettsider er kundens eiendom og har det fulle og hele ansvar for innhold, lagring, datasamling og sikkerhet. WP Hotell kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. WP Hotell vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap, personvernkonflikter eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene WP Hotell har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode. Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold. Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon, domstolkrav ved personvern eller andre krav eller stengning. WP Hotell kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser, datainnsamling eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. WP Hotell er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser, persondata-innsamlingstjenester og andre eksterne Internettressurser. Kunden forplikter seg til å holde WP Hotell skadesløs for ethvert krav eller rettslig krav som f.eks. domstol som tredjepart måtte rette mot WP Hotell som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom WP Hotell sine tjenester.


9. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.


10. Lovvalg og tvisteløsning
Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og WP Hotell skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.


11. Endringer i tjenesteavtalen
Kunden aksepterer at WP Hotell forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider.


12. Generelt
WP Hotells tjenester må ikke benyttes til formål som WP Hotell, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam, for videresalg. WP Hotell tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med WP Hotell sin serverkonfigurasjon og programvare. WP Hotell yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett. Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder WP Hotell seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten. Båndbreddebruk er ikke begrenset for for alle våre abonnementer med en spesifisert mengde båndbredde men kan gis advarsel eller stenging hvis bruken ikke kan forbindes med normal nettsidebruk eller til privat bruk.


13. Generelle vilkår for sending av epost hos WPHotell
WP Hotell forbyr utsendelse av spam. WP Hotell definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger. WP Hotell forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av WP Hotell. Tjenester levert av WP Hotell tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser. WP Hotell forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos WP Hotell skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in»). Med lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in») menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.
Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for WP Hotell på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av WP Hotell i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.


14. Webhotell
Tjenesten gir tilgang til et område på en av WP Hotell sine webservere. WPHotell tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området eller WordPress, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett. Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som WP Hotell forestår, eller en tredjeparts klient som er WordPress i dette tilfelle. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient, server eller kontrollpanel (cPanel). Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område. Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Noen av våre tjenester inkluderer backup som beskrevet under «Backup». Dersom Kundens benytter lagringsplass utover den avtalte lagringskapasiteten for abonnementet, plikter WP Hotell å informere Kunden om dette. Dersom den benyttede lagringskapasiteten overskrider kvoten for hva vi mener er normalt og tilhørende en nettside (som for eksempel lagring av data som ikke kan forbindes med nettsiden eller til privat bruk) vil vi informere om dette og be om sletting av data.


15. Backup
Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup allerede innebygd, og koster ikke ekstra. WP Hotell tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup alle dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. WP Hotell er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) eller be om å få den tilsendt av filer og databaser som publiseres gjennom W PHotell sine tjenester. WP Hotell vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.Faktura- og firmainformasjon


Faktura

Fakturahenvendelser: regnskap@wphotell.no
Bankkontonummer: 11004575999
SWIFT/BIC: ASKSNO21
IBAN: NO 34 + 11004575999

Firma

Foretaksnavn: WP Hotell AS
Organisasjonsnummer: 919 194 308
Forretningsadresse: Karenslyst allé 53, 0279 Oslo
Postadresse: PB 1022 Hoff, 0218 Oslo


Spørsmål og svar – Q&A


1. Hvordan betaler jeg?
Betaling foregår via faktura (per e-post eller EHF) fra starten av påbegynte måned.

2. Når er første betaling?
Første fakturering foregår fra 1 måned etter kjøp eller etter avtale.

3. Ok, hva er de skjulte kostnadene her?
Ingen bindingstid. Ingen oppsigelsestid. Ingen ekstra skjulte avgifter tilkommer. (Siste månedsbetaling blir ikke refundert)

4. Hvor raskt kan min nettside flyttes til dere?
Innen 2 – 3 dager. Vi oppretter personlig kontakt og utfører flytting når vi har fått alle opplysninger som er nødvendig. Flytting inkluderer også terminering av gammel tjeneste hvis ønskelig.

5. Hva med domene – flyttes den også?
Nei du beholder samme leverandør på domene. Vi anbefaler alltid å eie ditt eget domene. Innstillinger av DNS/domene slik at domenet peker til nye nettsiden din er inkludert i prisen. Vi anbefaler domeneshop.no eller loopia.no for dine domener.

6. Trenger jeg teknisk kunnskap eller lære meg nye ting?
Nei du trenger ingen forkunnskaper om tekniske innstillinger og det er heller ingen nye kontrollpanel å lære.

7. Kan jeg angre og hva koster det?
Vi bruker ikke proprioritære løsninger og du enkelt flytte til annen hosting når du ønsker det. Les denne artikkelen

8. Dere sier dere oppdaterer og vedlikeholder – men hvordan vet jeg hva som blir gjort?
Alle kunder får en tilstandsrapport på nettstedet, oppdateringer, backup og SEO hver måned tilsendt på e-post.

9. Gratis SSL-sertifkat, hva betyr det?
Du får gratis SSL-sertifikat av oss som gir https på ditt domene. Det betyr at nettstedet ditt får en kryptert og sikker forbindelse. Alle nettsider bør ha dette i dag. Denne tjenesten blir levert av Let’s Encrypt og vi tar ikke ansvar hvis for avvik (nedetid). Vi anbefaler alltid å kjøpe et eget sertifikat av domeneleverandør som du besitter selv.

10. Hva er serviceavtale?
Med WP Hotell får du vår SLA Serviceavtale som dokumenterer hva som dekkes i tjenesten: Last ned Serviceavtale SLA (PDF)