Vilkår og betingelser

Oppdatert: 26.07.2017


Kort versjon 

  • Betaling foregår med faktura fra start på måned.
  • Du får vår SLA Serviceavtale og en oppdragsavtale
  • Fakturering foregår fra det tidspunktet produktet er levert/godkjent.
  • Ingen bindingstid. Ingen ekstra skjulte avgifter tilkommer.
  • Vi oppretter personlig kontakt og utfører flytting når vi har fått alle opplysninger som er nødvendig.
  • Vi hjelper til med forandring av DNS/domene forwarding uten ekstra kostnad.
  • Du trenger ingen forkunnskaper om tekniske innstillinger.
  • Vi bruker ikke proprioritære løsninger. Du kan når som helst avslutte WP Hotell og flytte et annet sted.
  • Supportportal: Kunder får tilgang til historikk, avtaler, support, fremgang, etc her: https://3.basecamp.com/3094899/projects

Last ned vår SLA serviceavtale her

Last ned vår oppdragsavtale her

Prisliste andre webtjenester


Juridisk versjon (punkt 1 – 15)

1.
Avtaleperiode

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.


2.
Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal meddeles WP Hotell skriftlig til [email protected] Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på minimum 3 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum. En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.


3.
Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum èn måned, avhengig av avtalen som er inngått ved bestilling. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 10 dager før ny periode begynner å løpe. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.


4.
Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift for regnskapspliktige selskaper og eventuelt andre offentlige avgifter. WP Hotell forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. WP Hotell plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.


5.
Konfidensialitet og publisitet

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde WP Hotell oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v. Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder WP Hotell seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e). WP Hotell forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. WP Hotell forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. WP Hotell forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele WP Hotell skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter WP Hotell å fjerne kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.


6.
Angrerett og reklamasjon

Alle tjenester anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Tjenestene er vanskelig, eller umulig, å tilbakeføre og Kunden gir avkall på angreretten. Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles WP Hotell skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor WP Hotell.


7.
Stenging og suspensjon

WP Hotell forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer. WP Hotell kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter WP Hotell sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som WP Hotell setter. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret. Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i WP Hotell sine systemer. WP Hotell forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.
Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.


8.
Ansvarsbegrensning

WP Hotell kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
WP Hotell kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. WP Hotell vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene WP Hotell har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode. Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold. Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning. WP Hotell kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. WP Hotell er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser. Kunden forplikter seg til å holde WP Hotell skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot WP Hotell som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom WP Hotell sine tjenester.


9.
Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.


10.
Lovvalg og tvisteløsning
Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og WP Hotell skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.


11.
Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at WP Hotell forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider: https://wphotell.no/vilkar-og-betingelser/


12.
Generelt

WP Hotells tjenester må ikke benyttes til formål som WP Hotell, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam. WP Hotell tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med WP Hotell sin serverkonfigurasjon og programvare. WP Hotell yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett. Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder WP Hotell seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten. Båndbreddebruk er ikke begrenset for abonnementer med en spesifisert mengde båndbredde. Overforbuk etterfaktureres, basert på 95th percentile.


13.
Generelle vilkår for sending av epost hos WPHotell

WP Hotell forbyr utsendelse av spam. WP Hotell definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger. WP Hotell forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av WP Hotell. Tjenester levert av WP Hotell tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser. WP Hotell forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos WP Hotell skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in»). Med lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in») menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.
Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for WP Hotell på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av WP Hotell i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.


14.
Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av WP Hotell sine webservere. WPHotell tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett. Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som WP Hotell forestår, eller en tredjeparts klient som er WordPress i dette tilfelle. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område. Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under «Backup». Dersom Kundens benytter lagringsplass utover den avtalte lagringskapasiteten for abonnementet, plikter WP Hotell å informere Kunden om dette. Dersom den benyttede lagringskapasiteten overskrider kvoten i 5 eller flere av siste 90 dager vil abonnementet bli oppgradert til neste nivå.


15.
Backup

Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup allerede innebygd, og koster ikke ekstra. WP Hotell tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup alle dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. WP Hotell er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom W PHotell sine tjenester. WP Hotell vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

WP Hotell © 2016